કોરોના બૅડ ઉપલબ્ધતાની જાણકારી માટે પાલિકાના વોર્ડ પ્રમાણે હેલ્પલાઈન ફોન નંબર

કોરોના બૅડ ઉપલબ્ધતાની જાણકારી માટે પાલિકાના વોર્ડ પ્રમાણે હેલ્પલાઈન ફોન નંબર
`એ' વૉર્ડ : 22700007
`બી' વૉર્ડ : 23759023
`સી' વૉર્ડ : 22197331
`ડી' વૉર્ડ : 23835004
`ઈ' વૉર્ડ : 23000150
`એફ' સાઉથ વૉર્ડ : 24177507
`એફ' નોર્થ વૉર્ડ : 24011380
`જી' સાઉથ વૉર્ડ : 24219515
`જી' નોર્થ વૉર્ડ : 24210441
`એચ' ઈસ્ટ વૉર્ડ : 26635400
`એચ' વેસ્ટ વૉર્ડ : 26440121
`કે' ઈસ્ટ વૉર્ડ : 26847000
`કે' વેસ્ટ વૉર્ડ : 26208388
`પી' ઈસ્ટ વૉર્ડ : 28780008
`પી' વેસ્ટ વૉર્ડ : 28440001
`આર' નોર્થ વૉર્ડ : 28054788
`આર' સાઉથ વૉર્ડ : 28947350
`આર' સેન્ટ્રલ વૉર્ડ : 28947360
`એલ' વૉર્ડ : 26509901
`એમ' ઈસ્ટ વૉર્ડ : 25526301
`એમ' વેસ્ટ વૉર્ડ : 25284000
`એન' વૉર્ડ : 21010201
`એસ' વૉર્ડ : 25954000
`ટી' વૉર્ડ : 25694000 

© 2020 Saurashtra Trust

Developed & Maintain by Webpioneer